EMBA經營管理協會 成立大會
104學年度產業學院 【2016-05-24】

104學年度 

  企管系辦理「網路行銷暨國際商務人才學分學程」

  保金系辦理「E化行銷青年儲備幹部學分學程」

  休閒系辦理「日月行館國際觀光溫泉酒店管理幹部

             儲備人才學分學程」

             (更名:國際觀光溫泉酒店管理幹部

              儲備人才學分學程)